Styret i Barnehagen VIER SA

Styret i barnehagen består av representanter fra eierne som er foresatte i barnehagen. Daglig leder har forslag- og møterett.

Eierstyrets oppgaver;

  • Ansvar for økonomi innenfor fastsatt budsjett og sørge for betryggende regnskapsførsel i overensstemmelse med kommunens fastsatte vilkår
  • Opptak av barn(innstilling fra daglig leder)
  • Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personal saker, lønnsjuteringer
  • Utvikling og oppfølging av barnahagens internkontroll system.
  • Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling av årsmøtet
  • Hovedansvar for HMS og IKT
  • Prosjekter, større innkjøp/vedlikehold

 

Eierstyret er et kontrollorgan for Samvirkelaget/medlemmer og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret består av 5-6 medlemmer som velges av årsmøtet blant barnehagens medlemmer. Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger.

I barnehageåret 2019/2020 har vi 6 foresatte i styret;       

Styreleder Trude Kristin Kjevik - Mobil: 95153531 - E-post: trude.kjevik@gmail.com

HMS-ansvarlig Kristin Undheim Mobil: 99 61 79 15 E-post: kirstin.undheim@gmail.com 

Økonomiansvarlig Håkon Oscar Steimler Mobil: 90920856 E-post: hst@klaveness.com 

Nestleder Tom Nilssen - Mobil: 41647961 -E-post: tom.nilssen@nrk.no

Styremedlem Karina Dahling Ehrenclou Mobil; 90153610 - Epost: karina.ehrenclou@gmail.com

Styremedlem Anna Helene Kjos-Mathisen  Mobil; 92627543 - Epost: 13252@norwegian.com

 

Vil du engasjere deg i eierstyret for Barnehagen VIER?

Årsmøtet blir avholdt i løpet av april måned. Valgkomiteen har ansvaret for å engasjere nye styremedlemmer inn i styret for barnehagen. Eksisterende styremedlemmer skal også ta stilling til om de ønsker gjenvalg på årsmøtet. Valgkomiteen skal vurdere eventuelle kandidater og sette opp en innstilling som blir sendt ut sammen med innkallelsen til årsmøtet. Valg av styremedlemmer blir gjort på årsmøtet. Valgkomiteen velger representanter de mener er best egnet for vervet og til det beste for barnehagen.

Foresatte kan sende en mail til barnehagen eller styreleder om dere ønsker å engasjere dere i styret.

SKJEMA FOR NYE OG EKSISTERENDE STYREMEDLEMMER 2020