Samarbeidsutvalget

Foreldreråd

Rådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Det skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU-leder er også foreldrerådets leder. Det er opp til SU-leder/foreldrene/DL om det blir innkalt til flere møter enn foreldremøtene. Forruten møtene har barnehagen to dugnader i året.

SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med repesentasjon av foreldre, personale og styret. SU-representanter velges på årsmøte i april for kommende barnehageår.

Hos oss har det følgende medlemmer:                                                 
3 representanter fra personalet
3 representanter fra foreldrene
1 representanter fra styret
Daglig leder deltar som saksfremlegger, men har ikke stemmerett. 

SU - oppgaver
* Konstituere seg selv
* Synliggjøre seg overfor personalet og foreldrene
* Fastsette årsplan
* Informasjon om daglig drift
* Evaluere aktiviteter og barnehageåret
* Uttale seg om søknad midlertidig og varig dispensasjon 

Dersom noen ønsker å ta opp saker som er relevante for SU, kan de sendes på mail til meg: 

SU leder - Stine Olsen stine.olsen@gmail.com

Emilie Léten emilieleten@gmail.com

Elin Scott scott.elin@gmail.com

INVITASJONER TIL BURSDAGSFEIRING

SU ønsker samtidig å oppfordre alle foreldre som skal invitere til bursdagsfeiring hjemme om å invitere en homogen gruppe. Vi viser til vårt arbeid vedr. forebyggende mobbing.

Retningslinjer for bursdagsfeiring i VIER, se BURSDAGSFEIRING I VIER                  

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg består av de tre foreldre fra SU. FAU sin største oppgave er
sommerfesten for barn og foreldre.