Opptak i VIER

Styret i Barnehagen VIER SA er ansvarlig for inntak av barn i barnehagen. Tildelt plass meddeles søkeren med anmodning om at plassen bekreftes mottatt innen en gitt frist.

Barnehageåret begynner 1. august.

Opptaket skjer etter følgende kriterier i Barnehagen VIER:

  • Barnehagelovens § 13, prioritet ved opptak, følgende gjelder i alle barnehager:Kriterium 1; Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Kriterium 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
  • Barn av styrets medlemmer.
  • Barn av ansatte i Barnehagen.
  • Søsken av barn i barnehagen. Søskenprioritering gjelder på søknadstidspunktet.
  • Barn bosatt på Lagåsen.
  • Barn bosatt i andre områder av Bærum
  • Styret kan utøve skjønn ved opptak av nye barn til Barnehagen for å opprettholde god gruppesammensetning og optimal drift.

 

KLAGE OG KLAGERETT

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klage på opptaket skal rettes til Bærum Kommunes klageorgan, Klagenemden. Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt.

”Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager”

vedlegg 1_klagerett