Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om «kunsten å omgås hverandre», knytte vennskapsbånd og tilegne seg gode sosiale holdninger og ferdigheter. I barnehagen omgås med mange hver dag. Barn møter andre barn, barn møter voksne, og voksne møter andre voksne. Relasjoner bygges og hele tiden utvikles vi og ny læring skjer.

Vennskap og fellesskap

For å forstå og kunne delta i det sosiale samspillet, lære leke-koder, tilpasse seg og bidra til samspillet, kreves det erfaringer. Sosial kompetanse utvikles i fellesskapet og i barnehagen skal vi ta tak i denne læringen og bidra til gode opplevelser gjennom å legge til rette, oppmuntre og veilede barna. Vi skal møte barna der de er og støtte dem i utfordringene og mestringene de møter.

 

Sosialt samspill med andre barn og voksne, har avgjørende betydning for barns utvikling. Dersom barna ikke mestrer samspillet kan det resultere i dårlige sosiale samhandlinger. Dette kan igjen påvirke barnas motivasjon, selvoppfatning og selvbilde og dermed medføre at de går glipp av mange positive erfaringer og læringsopplevelser. Sosialt kompetente barn kan formidle og hevde sine ønsker og behov på en god måte, samtidig som de tar hensyn til andre. Dette bidrar til gode sosiale relasjoner mellom barn.

 

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. I måten et barn blir møtt på, lærer det om seg selv, om andre og om hva som forventes av det i ulike situasjoner. Personalet i Barnehagen VIER skal være anerkjennende og støttende. Barnehagen skal også se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng.

 

Resultatet av å jobbe riktig i forhold til sosial kompetanse er;

  •          Barna får en positiv innstilling.
  •          Barna får evner til å løse konflikter eller uenigheter.
  •          Barna utvikler evner til å utrykke felleskap.
  •          Barna utvikler evner til å etablere et felles bånd mellom seg selv og den andre.
  •          Barna skaper et positivt selvbilde.
  •          Barna utvikler evner som empati og prososial atferd.