Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse og danning. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven 8. april 1981 nr. 7. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet. Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

SAMARBEIDSUTVALG

I Barnehagen VIER har vi et Foreldreråd(FAU) som består av foreldre/ foresatte til alle barna. Dette rådet kommer sammen ved behov og på årsmøtet på våren. Tre representanter fra FAU møter omtrent 3 ganger i året i samarbeidsutvalget – SU, som består av like mange foreldre som ansatte, samt daglig leder. Her drøftes aktuelle samarbeidsspørsmål og planer for virksomheten. I tillegg har vi ulike foreldrekomiteer som planlegger og administrer dugnader og fester hvor alle foreldrene deltar.

Begrepet samarbeid innebærer gjensidighet. Foreldresamarbeid er noe både personalet og foreldrene må bidra til i regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Barnets trivsel og utvikling og barnehagens virksomhet skal drøftes. Selv om samarbeid forutsetter gjensidighet, mener barnehagen at et særlig ansvar for å opprette og vedlikeholde et godt samarbeid tilligger barnehagen.

FORELDRESAMTALER

Foreldre/ foresatte får tilbud om to foreldresamtaler hvert halvår. Ellers er dere velkomne til foreldresamtale når dere selv måtte ha behov for det. Det er pedagogisk lederne som har ansvar for foreldresamtalene på småbarn og på stor barn er det pedagogisk leder og pedagog 2 som har foreldresamtalene.

FORELDREMØTER

Dere får invitasjon til et foreldremøte, samt årsmøte hvert barnehageår. Vanligvis har vi et fellesmøte tidlig i høstsemesteret, og årsmøtet er i april. SU har også hatt ulike foredragsholdere inne på kveldstid i barnehagen. I juni har vi et informasjonsmøte til nye barn som begynner i august.

VASK AV BARNEHAGEN OG DUGNADER

Barnehagen har to dugnader i året hvor foresatte/foreldre vasker «ned» barnehagen og gjør en enorm innsats, ute som inne. Vi ser verdi i at alle er med på å ta vare på omgivelsene, dette skaper stor tilhørighet og kommer spesielt barna til gode. Det forventes at en av foreldrene deltar for sin andel i barnehagen på dugnaden. Dette fremkommer også i vedtektene. Dugnaden er et sosialt tiltak og en hyggelig sammenkomst for alle medlemmer i Barnehagen VIER. Det er SU som har ansvaret og gjennomføringen av denne. Daglig leder stiller også opp på duganden.